Изследване на валидността 2

International Assessment Network

Изследване на конструкт-валидността на MAPP и методиката на Стронг, измерваща професионални интереси (Strong Interest Inventory)

Април 2001 г.

Резюме

Гилбърт предприема изследване (1997 г.) с цел сравняване на MAPP с методиката на Стронг за професионалните интереси. Въпреки че резултатите от това изследване са доста окуражаващи, те все пак не са толкова убедителни, колкото може би биха могли да бъдат, заради факта, че изследването на Гилбърт (1997 г. ) използва много малка извадка (n=30). Поради тази причина е организирано второ изследване, използвайки по-голяма извадка. Според резултатите от това изследване длъжностните предпочитания, прогнозирани от МАРР, се оказват доста сходни с прогнозираните от Методиката на Стронг за професионалните интереси.

Хипотези на изследването

Предварителните очаквания на изследването са, че направените от МАРР прогнози за длъжностните съответствия ще бъдат сходни с тези, направени от методиката на Стронг (положителна корелация) за еднакви или подобни длъжности. Също така се очаква да има различия между направените от МАРР прогнози за длъжностните съответствия и тези, направени от Стронг (отрицателна корелация), когато става въпрос за различни или несходни длъжности.

Метод

В изследването на връзката МАРP – Strong е използвана извадка от 133 души, заети главно в сферата на технологиите, които попълват МАРР и методиката на Стронг. По-късно са изследвани корелациите между длъжностните съответствия за всички длъжности от МАРР и методиката на Стронг, базирайки се на прогнозите за длъжностните съответствия, направени в изследването на Гилбърт (1997 г.)

Резултати

Ако твърдим, че МАРР и методиката на Стронг анализират до голяма степен сходни неща, следва да очакваме да открием значителен брой положителни и отрицателни корелации (връзки). Освен това бихме очаквали средната стойност на тези корелации да бъде приблизително нула. Оправдавайки тези очаквания, е открит голям брой положителни и отрицателни корелации, в случаите, когато всички прогнози на длъжностните съответствия на МАРР и Стронг са свързани със средна корелация близка до нула.

Освен това при условие, че МАРР и методиката на Стронг измерват до голяма степен сходни неща, следва да очакваме да открием и значими корерлации между длъжностните съответствия. И тези очаквания са оправдани – на практика всички открити корелации са статистически значими и в очакваната посока, при изследването само на 88-те длъжности от въпросника на Стронг и съответните МАРР такива. Корелациите варират от + 0.78 до ниски стойности от – 0.25. От 149-те корелации три са в обратната посока (отрицателна), а три са като цяло нула. Средната корелация е 0.56.

По-нататъшното изследване на главните MAPP длъжности, съпоставени с длъжностите от метода на Стронг, групирани по тематични области, довежда до интерпретативен модел на корелацията. Т. е. тенденцията е сходни длъжности да са свързани положително помежду си, а различните длъжности да са с отрицателна корелация.

Construct Validation Appendix Tables.xls