Изследване на конструкт-валидността

Д-р Лора Гилбърт, Консултант по организационно развитие и изследване

8 септември 1997 г.

International Assessment Network

Изследване на конструкт-валидността при MAPP и Strong

Този документ разглежда процеса, използван за провеждането на изследване на конструкт-валидността, което сравнява МАРР с методиката на Стронг за професионалните интереси (Strong Interest Inventory). Настоящият анализ предлага корелации, които предполагат сходство между основните конструкти на МАРР и тези на Стронг. Очаква се следващите изследвания с извадки с по-голям брой участници допълнително да хвърлят светлина върху тази връзка, както и да бъдат от полза за бъдещи проучвания от страна на професионалисти в сферата на образованието.

Процес на анализ на конструкт-валидност между методиката MAPP и методиката на Стронг (Strong Interest Inventory)

В първата стъпка от анализа на конструкт-валидност на MAPP и Стронг са направени прогнози относно професионалните съответствия между MAPP и Стронг. Прогнозите са направени и записани от трима старши директори със средно 17 години опит в сферата на анализ на длъжностите, развитието на кариера и управление на изпълнението и ефективността. Всеки от тях е представител на различна дисциплина (човешки ресурси, финанси и технологии). След обсъждане на различните мнения, се стига до окончателно решение относно всяко съответствие. Въпреки че прогнозираните съответствия за всяка длъжност от МАРР отговарят на стандарт от три или по-малко длъжности от методиката на Стронг, при болшинството от МАРР длъжности е взето единодушно решение за прогноза на отделна или двойна длъжност. Направени са четири изключения, които да позволят повече от три прогнозирани у Стронг съответствия на отделни, общи МАРР професии – например “Научно изследване”, за която би могло в същата степен да се прогнозира съответствие на Стронг за професиите “Биолог”, “Химик”, “Физик” и “Геолог”. 

След това и двете методики се прилагат върху 30 индивиди на възраст между 26 и 67 години -12 мъже и 18 жени. Резултатите се изчисляват и така се определя пълната корелация между всички длъжности от МАРР и методиката на Стронг. Установяват се корелациите на прогнозите за съответствие между професиите и се определя най-добре прогнозираното съответствие. От 80-те професии в методиката на Стронг с прогнозирано съответствие на МАРР, 5 корелации отразяват противоположни теми в методиките (напр. Умствено здраве срещу Социален), и затова съответно имат ниски корелации (0.14-0.41). Останалите 75 корелации между прогнозираните длъжностни/професионални съответствия варират между 0.50-0.92 със средна корелация 0.67. Този факт си струва да се отбележи, при условие, че посочената средна корелация е почти толкова висока, колкото тази от по-ранно изследване между методиката на Стронг (Strong Interest Inventory) и друг инструмент за оценяване, създаден да измерва същите ключови характеристики (дименсии), както и Стронг (Harmon, 1994, стр. 59).

По-ранно сравнително изследване между методиката на Стронг и друг различен инструмент открива само 3 корелации (от 182) със стойности над 0.30 (Harman, 1994, стр. 59). Около 85 % от всички корелации в настоящото изследване имат по-високи от тези стойности. Това по-ранно изследване наистина открива няколко интересни корелации между него и методиката на Стронг (напр. при Стронг “Артистичен” корелира (свързва се) отрицателно с “Ред” и положително с “Промяна” от другия инструмент). Подобни и дори по-силно изразени корелации се наблюдават при сравнението между MAPP и методиката на Стронг. Тези връзки са под формата както на отрицателни, така и на положителни корелации. Напр. “Консултации, Бизнес услуги” от МАРР се свързва (корелира) положително с “Посредник по продажба на недвижими имоти” (0.73), „Подготвящ корпоративни кадри“ (0.72) и „Лекуващ чрез манипулации по гръбначния стълб“ (0.69) от методиката на Стронг, а отрицателно с „Фермер“ (- 0.65) и „Водопроводчик“ (- 0.75). Тези корелации отразяват специфичните определения на посочените длъжности и професии, които дава отделната методика. Изследването съдържа таблица с всички корелации със стойности > + или -0.65 от настоящето изследване. Крайните стойности + или – 0.65 са избранида отразяват средната корелация между прогнозираните съответствия на професиите. 

По-нататъшния анализ на цялостната корелационна матрица между длъжностите в MAPP и в методиката на Стронг разкрива допълнителни корелации със стойности по-високи от 0.65 или по-ниски от -0.65 извън прогнозираните преди началото на теста. Тези корелации са установени за всяка отделна МАРР длъжност, след което са формулирани хипотези относно потенциалните основни теми, използвайки модел за съответствия между тези длъжности, които силно си корелират. Тези хипотези могат да се използват като основа за по-нататъшно проучване, изследващо потенциалното допълнително или специфично взаимно оползотворяване на МАРР и методиката на Стронг. Все пак трябва да отбележим, че в рамките на настоящото изследване тези хипотези имат просто изследователски характер.

Д-р Лора Гилбърт
Lgilbert@gw.hamline.edu